PL EN
Adidas Nike Muuv

REGULAMIN KONKURSU „PRZEKAŻ DALEJ ZNAJOMEMU”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu, odbywającego się w dniach od 13.08.2019r. do 31.08.2019r.
 2. Przystąpienie do Konkursu poprzez wzięcie przez Uczestnika Voucherów, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody. 
 4. Organizatorem Konkursu jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.
 6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 3 ust. 2
  2. Konkurs – „Przekaż dalej Znajomemu" ;
  3. Organizator – podmiot wskazany w ust. 4;
  4. Voucher – voucher podarunkowy z unikalnym kodem polecenia będącym numerem Karty Stałego Klienta danego Uczestnika;
  5. Sklep – Nike Royal Wilanów ul. Klimczaka 1;
  6. Punkty – liczba Voucherów, które zostały wykorzystane w trakcie zakupów przez Znajomych danego Uczestnika. Organizator za jeden Voucher przyznaje Uczestnikowi jeden punkt;
  7. Znajomy – znajomy Uczestnika, który otrzyma od niego Voucher z poleceniem rabatu, z wyjątkiem najbliższej rodziny Uczestnika;
  8. Zwycięzca – Uczestnik z największą zdobytą liczbą Punktów w trakcie trwania Konkursu;
  9. Zestaw – jedna para butów i jedne tekstylia ze Sklepu Organizatora;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin;
  11. Serwis           –          strony            internetowe znajdujące     się       pod   adresem https://www.facebook.com/sklepforpro/ ; /

 

§2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

 1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie
  i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

które nie są pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

 

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest wyłącznie w Sklepie Organizatora.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 13.08.2019r. do 31.08.2019r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 06.09.2019r. na portalu społecznościowym Facebook Organizatora o nazwie „ForPro”.
 4. Odbiór Nagród opisanych w § 7 jest możliwy od momentu ogłoszenia wyników Konkursu do dnia 20.09.2019r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn.

 

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wziąć Vouchery w momencie dokonania zakupów w Sklepie w czasie określonym w § 3 ust. 2.
 2. Maksymalna liczba Voucherów jakie jeden Uczestnik może wziąć jest równa liczbie 10 (słownie: dziesięć).
 3. Uczestnik biorący udział w Konkursie powinien przekazać jak największą liczbę otrzymanych Voucherów swoim Znajomym.
 4. Uczestnik otrzymuje jeden Punkt za każdego Znajomego, który dokona zakupów korzystając z unikalnego kodu polecającego danego Uczestnika.
 5. Aby otrzymać Nagrodę opisaną w § 7 Uczestnik powinien zdobyć minimum 3 (słownie: trzy) Punkty w trakcie trwania Konkursu.
 6. Organizator nie przyznaje Punktów w przypadku, gdy Uczestnik sam dokona następnych zakupów wykorzystując Voucher, który otrzymał.

 

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Zwycięzca z największą liczbą Punktów wyłania Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje
  o przyznaniu Nagród.

 

§ 6 Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

 1. Komisja Konkursowa wybiera jednego Zwycięzcę z największą zdobytą liczbą Punktów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody i niewyłonienia Zwycięzcy, jeżeli żaden z Uczestników nie zdobędzie minimalnej liczby Punktów opisanej w § 4 ust. 5.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §10.

 

§ 7 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla Uczestnika, o którym mowa w § 6 ust.1 jest:
  1. dowolnie wybrany Zestaw ze Sklepu Organizatora o maksymalnej wartości 700 zł brutto w cenie detalicznej.
 2. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 obejmuje wyłącznie towary marki Nike.
 3. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 nie podlega rabatowaniu.
 4. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.
 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie 2 pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody opisanej w § 7 ust. 1.

 

§ 8 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  (dalej zwana

„Administratorem”). 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji. 
 2. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 
 4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail klimczaka@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ 10 Reklamacje  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 3.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.