Forpro

Regulamin Newslettera

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter świadczonej przez JB Sp. z o.o. 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

  1. JB Sp. z o.o.  – JB Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797  Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498619, REGON 146468709, NIP 9522128436, będąca Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
  2. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 
  3. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z usługi Newsletter; 
  4. Newsletter - newsletter przesyłany Usługobiorcy przez JB Sp. z o.o., stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
  6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu
  7. Sklep Internetowe - oznacza sklepy internetowy, prowadzone przez JB Sp. z o.o.  pod adresami internetowymi: www.forpro.pl
  8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). 
  9. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.          

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. JB Sp. z o.o. świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie, tj. po wpisaniu swojego adresy e-mail oraz po akceptacji Regulaminu.
  3. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z marką FORPRO.
  4. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  3. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Newslettera.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet, 
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów HTML, 
  3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej, 
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu poczty elektronicznej.
  1. JB Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
  2. JB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niej niezależnych. JB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
  3. JB Sp. z o.o. informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce prywatności i cookies.
  4. JB Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY WYSYŁKI NEWSLETTERA

  1. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca podaje imię, nazwisko oraz swój adres poczty elektronicznej na stronie (opcjonalnie także preferencje takie jak: zainteresowania, datę urodzenia, płeć, ulubioną markę, zainteresowania, ulubiony kolor czy rozmiar w celu personalizacji Newslettera) oraz potwierdza akceptację postanowień Regulaminu.
  2. Moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera następuje w chwili akceptacji przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
  3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej usługi.
  4. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej Newsletter lub wskazany w wiadomości adres e-mail.
  5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  6. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, aktywując link znajdujący się w stopce każdego przesyłanego Newslettera.
  7. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.
  8. Usługa Newslettera świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatna.

V. REKLAMACJE

  1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez JB Sp. z o.o. ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
  2.  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: klimczaka|forpro.pl| |klimczaka|forpro.pl Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego jej przedmiotem oraz adres e-mail, imię i nazwisko Usługobiorcy zgłaszającego reklamację.
  3. JB Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, JB Sp. z o.o. powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od momentu, w którym została ujawniona jej przyczyna.
  5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w punkcie 5.3. zdanie 2 wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

VI. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

  1. Administratorem  danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest JB Sp. z o.o.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach związanych z marketingiem produktów i usług JB Sp. z o.o.. Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, danych osobowych Usługobiorcy  będącego osobą fizyczną, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Od dnia 25 maja 2018 r., w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – "RODO"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, mają zastosowanie poniższe postanowienia.
  4. JB Sp. z o.o. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane inaczej „RODO” oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest, jako administrator danych, uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:
  1. Wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy tj. realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu JB Sp. z o.o. i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika;
  2. Marketingu własnych produktów lub usług JB Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JB Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy, o których mowa powyżej dotyczą promocji przez JB   produktów lub usług oraz promocji samego JB Sp. z o.o. . Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy;
  3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
  4. W celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu; 
  5. W celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu
  1. JB Sp. z o.o. w celu realizacji usługi Newslettera przetwarza dane osobowe Usługobiorców w postaci ich adresów poczty elektronicznej. W celu spersonalizowania Newslettera Usługobiorca może dodatkowo podać również dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, zainteresowań, preferencji dotyczących marek, ulubionego koloru czy rozmiaru (opcjonalnie).
  2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji dotyczącej usługi powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera JB Sp. z o.o. zostały wskazane poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w momencie zapisu na Newsletter, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
  4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach usługi. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  5. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że,
  1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. nie naruszają one praw osób trzecich,
  3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze, w tym do wszelkich elementów, zdjęć itp. należą do JB Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2021 r.
  2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym www.forpro.pl
  3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Sklepu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
  4. JB Sp. z o.o. ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
  5. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy wysyłki Newslettera w trybie przewidzianym w punkcie IV.5. Regulaminu
  6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.