PL EN

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ W SKLEPIE FORPRO.PL I NIKE ROYAL WILANÓW

 

§ 1 Cel akcji charytatywnej

 1. Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie dzieci z Fundacji Mamy Dzieci i Fundacji Kamili Skolimowskiej w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Akcji.
 2. Przystąpienie do Akcji poprzez dokonanie zakupów w Sklepie Organizatora

w sposób określony w § 6 oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Akcji Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do udziału w Akcji. 
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania wydarzenia – okres wskazany w § 4 ust. 1
  2. Akcja – akcja charytatywna wobec Fundacji Mamy Dzieci i Fundacji Kamili Skolimowskiej
  3. Uczestnik – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zakupić dowolnie wybraną wyprawkę szkolną dla dzieci z fundacji
  4. Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1
  5. Sklep – sklep internetowy forpro.pl lub Nike Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1 w Warszawie
  6. Regulamin – niniejszy regulamin;
  7. Serwis           –          strona internetowa znajdująca się pod adresem /

 

§ 3 Organizator i kierownictwo Wydarzenia 

 1. Organizatorem Wydarzenia jest firma JB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Franciszka Klimczaka 1 lok. 033/034, 02-797 Warszawa

NIP: 9522128436

REGON: 147112334

 1. Organizator organizujący Akcję korzysta ze środków własnych.
 2. Współorganizatorami Akcji są:
 1. Fundacja Mamy Dzieci
 2. Fundacja Kamili Skolimowskiej

§ 4 Czas trwania Akcji

 1. Możliwość przystąpienia do Akcji rozpoczyna się z dniem 20.08.2019 r. i kończy dnia 15.09.2019 r.
 2. Uczestnicy zostaną w ciągu dwóch tygodni poinformowani przez Organizatora Akcji o jej zakończeniu oraz o przekazaniu dla fundacji zakupionej przez Uczestnika wyprawki.

 

§ 5 Warunki uczestnictwa

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Akcji mają ukończone 18 lat oraz posiadają konto na stronie internetowej Organizatora forpro.pl lub w sklepie stacjonarnym Nike Royal Wilanów.
 2. Osoby, które w dniu Wydarzenia nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć w nim udział za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 

 

§ 5 Zasady udziału

 1. Aby przystąpić do Akcji Uczestnik powinien dokonać zakupów z działu dziecięcego w Sklepie internetowym bądź stacjonarnym Organizatora.
 2. Organizator przewiduje rabat 50% (słownie: pięćdziesięcio-procentowy) na wszystkie plecaki i worki dziecięce do wykorzystania tylko i wyłącznie w przypadku przekazania wyprawki dla fundacji. Rabat aktywuje się po wpisaniu w koszyku kodu „PODARUJUŚMIECH” lub w przypadku poinformowania sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Organizatora o chęci zakupienia takiej wyprawki.
 3. Uczestnicy, którzy wykorzystają rabat w sklepie internetowym nie informując Organizatora o tym, która fundacja ma otrzymać zakupione rzeczy, zostaną poinformowani przez Organizatora o anulowaniu zamówienia w całości.
 4. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym forpro.pl Uczestnik powinien w części „Uwagi do zamówienia”:
  1. podać nazwy i kody produktów z realizowanego koszyka, które Organizator przekaże wskazanej fundacji;
  2. podać nazwę jednej z dwóch fundacji, do których trafi w całości wskazana przez Uczestnika wyprawka szkolna;
  3. w przypadku gdy Uczestnik będzie chciał przekazać rzeczy do obu fundacji, powinien on wskazać produkty, które otrzyma poszczególna fundacja.
 5. Uczestnicy decydujący się zakupić wyprawkę szkolną dla dzieci z fundacji za pośrednictwem strony internetowej forpro.pl, świadomi są faktu iż rzeczy te trafią po zakończeniu akcji do wybranej fundacji a nie na wskazany przez nich
  w zamówieniu adres.
 6. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora przy ul. Klimczaka 1 w Warszawie Uczestnik powinien:
  1. zgłosić taką chęć sprzedawcy w sklepie;
  2. wskazać sprzedawcy rzeczy, które zakupione przez Uczestnika, zostaną przekazane wybranej fundacji
  3. podać nazwę jednej z dwóch fundacji, do których trafi w całości wskazana przez Uczestnika wyprawka szkolna;
  4. w przypadku gdy Uczestnik będzie chciał przekazać rzeczy do obu fundacji, powinien on wskazać produkty, które otrzyma poszczególna fundacja;
  5. wypełnić w sklepie formularz kontaktowy, dzięki któremu zostanie on poinformowany o zakończeniu Akcji i przekazaniu rzeczy do wybranej fundacji.

 

§ 6 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Akcji jest Organizator - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  (dalej zwana „Administratorem”). 
 2. Uczestnicy Akcji przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania przez Organizatora stosownej informacji dotyczącej Akcji także adres do korespondencji. 
 3. Uczestnicy Akcji przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych
  w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Akcji jest wymagane do udziału w Akcji. 
 4. Do zakończenia Wydarzenia Uczestnik wydarzenia może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji wysyłając na adres e-mail sklep@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Akcji, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Akcji dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Akcji.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Akcji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania,
  w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Akcji, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Akcji,
  z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji.
 3. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.