PL EN

Voucher zdjęcie

 


Regulamin korzystania z voucherów podarunkowych

 

 

REGULAMIN PROMOCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ JB SP. Z OO.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod hasłem „VOUCHERY ELEKTRONICZNE FORPRO" zwanej dalej „Akcją Promocyjną” jest Spółka JB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1 lok. 033-034, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498619, posiadającą NIP: 9522128436 oraz REGON: 147112334, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN, (zwana dalej „Organizatorem" lub „FORPRO”).
 2. Kontakt z Organizatorem  jest możliwy pisemnie – na adres JB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1 lok. 033-034,  lub elektronicznie − na adres e-mail ..................|forpro.pl| |sklep|forpro.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu (22) 161 54 55
 3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym działającym pod adresem forpro.pl 
 4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 5. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu Vouchera.
   

§2. OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Czas trwania Akcji Promocyjnej: od dnia 01.05.2020 r.  do odwołania.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje w Sklepie Internetowym Forpro działającym pod adresem www.forpro.pl oraz w salonie stacjonarnym Nike Royal Wilanów (ul. Klimczaka 1, Warszawa).

 

§3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I REALIZACJI VOUCHERA ELEKTRONICZNEGO

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - ("Uczestnik"),  który dokona w Sklepie  Internetowym zakupu dowolnie wybranych produktów  („Towary”) objętych promocją w Okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej, który posiadać będzie Voucher Elektroniczny wystawiony przez Organizatora.
 2. Voucher Elektroniczny może być wymieniany przez Uczestnika Akcji na towary oferowane w sklepie internetowym forpro.pl. Voucher jest jednorazowego użytku i posiada określony termin ważności wynoszący 3 miesiące od daty jego wydania. Po tym terminie traci ważność i nie podlega wymianie ani zwrotowi.
 3. Voucher Elektroniczny zmniejsza cenę Towaru o ustaloną kwotę od jego ceny aktualnej widniejącej na stronie sklepu internetowego forpro.pl. Jeżeli Uczestnik Akcji wymieni Voucher Elektroniczny na towar o cenie wyższej, niż wartość nominalna Vouchera Elektronicznego, Uczestnik Akcji będzie zobowiązany do opłacenia różnicy, pomiędzy ceną towaru a wartością nominalną Vouchera Elektronicznego zależnie od sposobu zakupu towaru – gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem bankowym.
 4. Przy realizacji Vouchera Elektronicznego Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Voucher Elektroniczny nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz na towary oferowane w innych sklepach, niż Sklep Internetowy forpro.pl.
 6. Voucher Elektroniczny nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza elektronicznego.
 7. Voucher Elektroniczny jest kodem na okaziciela.
 8. Organizator nie przesyła Uczestnikowi Akcji Vouchera Elektronicznego ponownie, w razie jego zagubienia bądź wykorzystania przez inną osobę, niż Uczestnik Akcji.
 9. Voucher Elektroniczny  nie dotyczy towarów, które są wyłączone z dodatkowych rabatów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami, wyprzedażą lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi obowiązującymi w danym czasie u Organizatora,  a także zakupów hurtowych, oraz kart podarunkowych.
 10. Voucher Elektroniczny udzielany jest od regularnej ceny detalicznej brutto (z podatkiem VAT) towarów.
 11. Promocja kierowana jest do Klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 12. Voucher Elektroniczny podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji.
 13. Przy realizacji Vouchera Elektronicznego Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 14. Voucher Elektroniczny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 15. Po upływie Okresu ważności Voucher nie podlega realizacji. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Vouchera.
 16. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Akcji Promocyjnej  wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
   

§4 ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Organizatora  na wniosek Nabywcy lub Uczestnika Akcji, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT lub paragon wydane przy zakupie Vouchera.
   

§4. ZMIANA REGULAMINU

 1. FORPRO może zmienić Regulamin, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
 1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie Akcji Promocyjnej  lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;
 2. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
 3. Zmiana warunków prowadzenia Akcji Promocyjnej niepogarszająca sytuacji Uczestników w porównaniu do dotychczasowych;
 1. FORPRO ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Uczestników o planowanych zmianach w Regulaminie.
   

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych dotyczących Akcji Promocyjnej  mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem internetowym www.forpro.pl .
 3. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Akcją Promocyjną powinna być kierowania na adres mailowy FORPRO: sklep@forpro.pl
 5. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy FORPRO  a Użytkownikiem  rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby FORPRO
 8. Regulamin wchodzi w życie  od dnia 01.05.2020 roku.