Forpro
Skontaktuj się: 533 387 888 (Godziny obsługi klientów: 10-16)

Regulamin testów On Running Cloudboom Echo

Skorzystaj z darmowej możliwości przetestowania jak dotąd najszybszych butów od marki On Running, przez cały tydzień!
Zapoznaj się z regulaminem testów.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Akcji, polegającej na udostepnieniu Uczestnikom możliwości testowania butów On Running Cloudboom Echo (kod produktu: 5798995)
2. Przystąpienie do Akcji w sposób określony w dalszej części Regulaminu, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Akcji. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do wzięcia udziału.  
4. Organizatorem Akcji jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. 
5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 3 ust. 2 
2) Akcja – „Testy On Running Cloudboom Echo” 
3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4; 
4) Zestaw – wypożyczany sprzęt określony w § 4 ust. 5
5) Sklep – ForPro, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
6) Regulamin – niniejszy regulamin; 
7) Serwis – adres internetowy: / 

§ 2 Uczestnicy akcji

1. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 

§ 3 Miejsce i czas trwania akcji

1. Akcja jest przeprowadzana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzona jest w Sklepie Organizatora.
2. Akcja jest przeprowadzana w dniach 10.07.2021 – 31.07.2021.

§ 4 Zasady przeprowadzenia akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien zgłosić taką chęć w Sklepie Organizatora powiadamiając o tym kierownika Sklepu bądź zmiany.
2. Liczba Uczestników mogących brać udział w Akcji jest z góry określona ze względu na ograniczoną liczbę Zestawów.
3. Uczestnik biorący udział w Akcji zobowiązuje się do pisemnego wypełnienia formularza wypożyczenia podając swoje dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Formularz wypożyczenia dostępny jest do wglądu w Sklepie Organizatora.
5. Wydanie Zestawu następuje dopiero po przekazaniu Uczestnikowi przez kierownika Sklepu niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania zawartości Zestawu oraz podpisaniu przez Uczestnika wypełnionego formularza wypożyczenia.
6. W skład Zestawu do testowania modelu On Running Cloudboom Echo wchodzą:
a) Jedna para butów testowych w rozmiarze określonym przez Uczestnika w formularzu
b) Oryginalne pudełko do butów od producenta marki On Running
7. Wartość Zestawu wymienionego w § 4 ust. 5 jest równa 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.
8. Uczestnik biorący udział w Akcji zobowiązuje się do zwrócenia wypożyczonego Zestawu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wypożyczenia zawartej w formularzu wypożyczenia.
9. W przypadku braku zwrotu Zestawu przez Uczestnika Akcji w terminie wymienionym w § 4 ust. 8 Organizator wystosuje przypomnienie o zwrocie produktu skierowane do Uczestnika, a przypadku gdy przypomnienie Organizatora okaże się bezskuteczne, Organizator rozpocznie postępowanie karne w stosunku do Uczestnika.
10. W przypadku zwrotu Zestawu, który w jakikolwiek sposób został uszkodzony w trakcie trwania wypożyczenia w sposób wychodzący poza normalne użytkowanie produktu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zapłaty o równowartości pełnej wartości Zestawu w kwocie opisanej w § 4 ust. 7.
11. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim Zestawu wypożyczonego przez Uczestnika Akcji.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymienionej w § 4 ust. 11. Organizator ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu Zestawu.
13. Uczestnik Akcji bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczany Zestaw.

§ 5 Dane Osobowe

1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Akcji jest Organizator Akcji - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  (dalej zwana „Administratorem”).  
2. Uczestnicy Akcji przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wszczęcia postępowania karnego również numeru i serii dowodu osobistego lub danych z innego dokumentu poświadczającego tożsamość Uczestnika. 
3. Uczestnicy Akcji przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Akcji jest wymagane do udziału w Akcji.  
4. Do zakończenia Akcji Uczestnik Akcji może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji wysyłając na adres e-mail iodo@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Akcji, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Akcji dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.  
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Akcji.  
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  
7. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Akcji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9. Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Akcji, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”). 
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. 
3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Akcji są przyjmowane w okresie trwania Akcji oraz w ciągu 7 dni od momentu jej zawieszenia przez Organizatora.
4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora. 
5. Reklamacje rozpatruje kierownik Sklepu Organizatora, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
6. Kierownik Sklepu Organizatora, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora. 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepie przez cały okres trwania Akcji. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji. 
3. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 
6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.