PL EN

REGULAMIN KONKURSU „Wymarzony lepszy sezon biegowy 2021”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu, odbywającego się w dniach od 26.11.2020 r. do 13.12.2020 r.
 2. Przystąpienie do Konkursu poprzez publikację zdjęcie i komentarza w mediach społecznościowych w sposób określony w zasadach Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody. 
 4. Organizatorem Konkursu jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1/033/034, 02-797 Warszawa.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.
 6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 3 ust. 2
  2. Konkurs – „Wymarzony lepszy sezon biegowy 2021” ;
  3. Organizator – podmiot wskazany w ust. 4;
  4. Nagroda – nagroda opisana w § 7;
  5. Zwycięzca – zwycięzca Konkursu wybrany przez Jury według zasad określonych w Regulaminie;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin;
  7. Serwis           – strona internetowa znajdująca się pod adresem: /

 

§2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

 1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie
  i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, które nie są pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

 

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest na pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 26.11.2020 r. do 13.12.2020 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram Organizatora.
 4. Odbiór Nagrody jest możliwy po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym z Organizatorem.
 5. Wysyłka Nagrody jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu jej z Organizatorem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn.

 

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zamieścić zdjęcie na swoim profilu na portalu Instagram wraz z komentarzem do zdjęcia oraz z oznaczeniami: profilu @forpro__nikeroyalwilanow i hasztagami #forpro #konkursforpro #lepszysezon2021. W komentarzu do zdjęcia Uczestnik musi zawrzeć odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jaki lepszy sezon biegowy 2021 mógłbyś sobie wymarzyć i dlaczego?”

 2. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość zdjęć i komentarzy do nich jednak w Konkursie brany pod uwagę zostanie tylko jeden, najlepszy spośród nich.
 3. Komentarz do zdjęcia nie może przekraczać 100 słów, nie wliczając w to oznaczeń
 4. Prace konkursowe muszą być widoczne przez cały okres trwania Konkursu.

 

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Uczestnik, który zdaniem Komicji Konkursowej odpowiedział najlepiej na pytania konkursowe i opublikował najciekawsze zdjęcie otrzyma Nagrodę.
 2. Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzcę Konkursu kierując się przede wszystkim stopniem pomysłowości, kreatywności i unikatowości prac konkursowych oraz działa zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

 

§ 6 Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

 1. Komisja Konkursowa wybiera jednego Zwycięzcę, którego praca w ocenie Komisji Konkursowej okazała się być najciekawsza.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody i niewyłonienia Zwycięzcy, jeżeli żaden z Uczestników nie spełni kryteriów przyjętych w Regulaminie.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §10.

 

§ 7 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla Uczestnika, o którym mowa w § 6 ust.1 jest:
  1. jedna para obuwia „Nike ZoomX Vaporfly Next% AO4568-800” w rozmiarze wybranym przez Zwycięzcę.
 2. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 nie podlega rabatowaniu.
 3. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 nie podlega zwrotowi, wymianie ani reklamacji.
 4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.
 5. W przypadku gdy rozmiar wskazany przez Zwycięzcę okaże się być niedostępny, Organizator poinformuje Zwycięzcę o możliwości wykorzystania nagrody w inny, ustalony przez siebie sposób.
 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie 2 pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody opisanej w § 7 ust. 1.

 

§ 8 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1/033/034, 02-797 Warszawa  (dalej zwana „Administratorem”). 
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji. 
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane w przypadku wysłania Nagrody. 
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail klimczaka@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ 10 Reklamacje  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 3.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.