PL EN
Muuv
Nike

Regulamin akcji 3 produkt za połowę ceny

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „2 i 1/2” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest firma For Pro dalej znana, jako „Organizator”.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 06-11-2017 r. i trwa do momentu wskazanego przez Organizatora na stronie forpro.pl  

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w salonach stacjonarnych sieci forpro.pl Lista wszystkich salonów biorących udział w promocji jest dostępna na /rabaty/regulamin-akcji-50?preview=1

5. Promocja nie dotyczy zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.forpro.pl

 6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w sieci forpro.pl („Klient”) z zastrzeżeniem punktu 5. powyżej.

 7. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W trakcie obowiązywania Promocji Klient, który zakupi trzy dowolne produkty w jednym ze sklepów stacjonarnych forpro.pl, otrzyma gratyfikację w postaci zmiany ceny najtańszego produktu z wszystkich trzech na 50% wartości.

2. Jako „cenę‘’ organizator promocji wyznacza cenę detaliczną katalogową przed obniżkami. 

3. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi promocjami oraz z programem lojalnościowym Karty Stałego Klienta.

4. W przypadku, gdy klient wybierze, jako jeden z trzech produktów, produkt przeceniony cena, która będzie brana do wyliczenia będzie ceną katalogową przed obniżkami.

 5. Klient ma prawo do zwrotu produktów zakupionych w ramach niniejszej Promocji pod warunkiem jednoczesnego zwrotu wszystkich produktów zakupionych w niniejszej Promocji – włącznie z produktem za 50% wartości. Zwrot w terminie 14 dni.

6. Klient ma prawo do wymiany produktów zakupionych w ramach niniejszej Promocji pod warunkiem wymiany w obrębie tego samego produktu, tzn. można wymienić na inny rozmiar nie można wymienić na inny produkt. Wymiana musi nastąpić w terminie 14 dni. 

III. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać poprzez stronę /dodatki/reklamacja?preview=1

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z akcją promocyjną mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

3. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty zakupionych produktów.

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora.