PL EN
Muuv
Nike

Regulamin Konkursu "Podaruj prezent"

REGULAMIN KONKURSU W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu, odbywającego się w mediach społecznościowych Organizatora
  w dniach od 05.12.2018r. do 06.12.2018r.
 2. Przystąpienie do Konkursu poprzez skomentowanie publikacji konkursowej Organizatora w mediach społecznościowych w sposób pozwalający na przystąpienie do konkursu, określony w dalszej części Regulaminu, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody. 
 4. Organizatorem Konkursu jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 3 ust. 2
  2. Konkurs – „Podaruj prezent"
  3. Organizator – podmiot wskazany w ust. 4;
  4. Regulamin – niniejszy regulamin;
  5. Serwis –        strony           internetowe   znajdujące    się      pod    adresem https://www.facebook.com/sklepforpro/ ; /

§2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

 1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie
  i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
 2. posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, 
 3. przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem 

https://www.facebook.com/legal/terms

które nie są pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/sklepforpro/ dostępnego w ramach portalu www.facebook.com (dalej również: „Facebook”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 05.12.2018r. od godziny 12:00 do 06.12.2018r. do godziny 23:59
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 07.12.2018r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn.

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien opublikować komentarz pod wybranym postem Organizatora, oznaczając wybraną przez siebie osobę trzecią,  wybrany przez siebie towar z listy dostępnych towarów na stronie internetowej Organizatora /  oraz podając uzasadnienie oznaczenia danej osoby trzeciej i wybranego dla niej produktu z oferty Organizatora.
 2. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie opublikowania komentarza pod postem konkursowym Organizatora na Facebook’u, spełniającego wymagania określone przez niniejszy Regulamin. 

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje
  o przyznaniu Nagród.

§ 6 Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

 1. Komisja Konkursowa wybiera 3 (słownie: trzech) uczestników, których Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu
  i jego tematykę (dalej łącznie: „Laureaci”).
 2. Komisja Konkursowa wybiera również 3 osoby trzecie (słownie: trzy), oznaczone
  w komentarzu przez 3 (słownie: trzech) Laureatów wskazanych w § 6 ust. 1, które wygrywają nagrody opisane w § 7 ust. 2., ust. 3. i ust. 4 (dalej łącznie: „Osoby Oznaczone”)
 3. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród i niewyłonienia Laureatów, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne
  z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
 5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §10.

§ 7 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, o których mowa w § 6 ust.1 są:
  1. darmowa personalizacja butów przez firmę Embro wraz z wybraniem przez Laureata modelu butów z pośród puli wskazanej  przez Organizatora Konkursu do personalizacji – główna nagroda.
  2. jeden z 4 (słownie: czterech) modeli biżuterii OXMO, którymi są:
   1. Bransoleta z ciężarkiem – Fit Girl o wartości w cenie detalicznej 99 zł brutto,
   2. Naszyjnik z ciężarkiem – Fit Girl o wartości w cenie detalicznej 119 zł brutto,
   3. Bransoleta  kettlem – Fit Girl o wartości w cenie detalicznej 99 zł brutto,
   4. Naszyjnik z kettlem – Fit Girl o wartości w cenie detalicznej 119 zł brutto,

- nagroda za miejsce drugie

 1. kalendarz „Not Ordinary Girl” autorstwa Aleksandry Szmigiel o wartości 99 zł brutto - nagroda za miejsce trzecie
 1. Nagroda dla 2 (słownie: dwóch) Osób Oznaczonych, wytypowanych w komentarzu przez Laureatów o których mowa w § 6 ust. 1 zajmujących 2 (słownie: dwa) pierwsze miejsca, w postaci towaru wytypowanego przez tych Laureatów.
 2. Nagroda dla 3 (słownie: trzeciej) Osoby Oznaczonej, wytypowanej w komentarzu przez Laureata zajmującego miejsce 3 (słownie: trzecie), w postaci kalendarza „Not Ordinary Girl”.
 3. Nagrody opisane w § 7 ust. 2 obejmują wyłącznie towary marki Nike.
 4. Zwycięzcy Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2, o możliwości i formie odbioru nagrody zostaną powiadomieni droga mailową lub w wiadomości prywatnej na Facebook’u.
 5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.
 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie 2 pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
 7. W przypadku braku towaru wytypowanego w komentarzu przez Laureata o którym mowa w § 6 ust. 1, przysługuje Osobie Oznaczonej, o której mowa w § 6 ust. 2., wybór innego towaru po uprzednim kontakcie w tej sprawie z Organizatorem Konkursu.
 8. Jeżeli zwycięzca konkursu wybrany przez Komisję Konkursową  nie pojawi się w chwili wręczenia nagrody, o otrzymaniu nagrody zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej na Facebooku lub drogą mailową. Odbiór nagrody odbędzie się w sklepie przy ul. Klimczaka 1.
 9. W przypadku Nagrody opisanej w  § 7 ust. 1 punkt a) odbiór tej nagrody możliwy jest tylko w dniach od 07.12.2018 do 08.12.2018 w godzinach wskazanych przez Organizatora.
 10. W przypadku niedostępności Nagrody opisanej w § 7 ust. 1 punkt a), Laureat tej Nagrody może skontaktować się z Organizatorem w celu jej zmiany.
 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody opisanej w § 7 ust. 11

§ 8 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  (dalej zwana

„Administratorem”). 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji. 
 2. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 
 4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail ido@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 10 Reklamacje  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 3.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.