PL EN
Muuv
Nike

Regulamin Babski Weekend

REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWEGO „BABSKI WEEKEND” § 1 Cel wydarzenia 1. Celem Wydarzenia jest promocja aktywnej formy spędzania czasu przez osoby zainteresowane sportem. 2. Promocja różnorodnych form treningów jako aktywnych form spędzania czasu 3. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom 4. Promocja Miasteczka Wilanów jako ośrodka pełnego licznych atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych § 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Wydarzenia. 2. Przystąpienie do Wydarzenia poprzez przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza rejestracji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do udziału w Wydarzeniu. 4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1) Czas trwania wydarzenia – okres wskazany w § 4 ust. 1 2) Wydarzenie – „Babski Weekend" 3) Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1 4) Treningi – wskazane w § 4 ust. 3 5) Regulamin – niniejszy regulamin; 6) Serwis – strony internetowe znajdujące się pod adresem https://www.facebook.com/sklepforpro/ ; / 7) Facebook Wydarzenia: https://www.facebook.com/events/587313585099551/ 8) Elektroniczny Formularz Rejestracji: https://forms.gle/4ZNtZ7bHPMWzF9Uz5 § 3 Organizator i kierownictwo Wydarzenia 1. Organizatorem Wydarzenia jest firma JB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: ul. Franciszka Klimczaka 1 lok. 033/034, 02-797 Warszawa NIP: 9522128436 REGON: 147112334 2. Organizator organizujący Wydarzenie korzysta ze środków własnych. 3. Współorganizatorami Wydarzenia są: 1) Miasteczko CrossFit 2) 6 Stóp Nad Ziemią 3) Foods by Ann 4) Nail Spa Marzena Kanclerska 5) Polwell Fale Loki Koki 6) BlackRoll® 7) Royal Wilanów 8) Adventure Sports 9) Agisko 10)Magnesia 11)Polar 12)Powergym 13)IC events 14)Modelowanie Beata 15)The Beauty Place Aleksandra Pobereszko § 4 Data i miejsce 1. Data: 27.04.2019r. (sobota) 2. Miejsce: Miasteczko Wilanów 3. Poszczególne treningi: 1) CROSSFIT DLA POCZĄTKUJĄCYCH Godzina: 9:00 Miejsce: Miasteczko CrossFit 2) FORPRO RUNNING TEAM Godzina 10:30 Miejsce: początek treningu w klubie Miasteczko CrossFit 3) NTC CROSSFIT LIDIA ZAMYŁKO – TRENING GŁÓWNY Godzina: 12:00 Miejsce: atrium przy sklepie Nike Royal Wilanów 4) YIN JOGA Godzina: 13:15 Miejsce: 6 Stóp Nad Ziemią 5) STRECHING Godzina: 14:30 Miejsce: 6 Stóp Nad Ziemią 6) WARSAW RUN CLUB i FORPRO RUNNING TEAM Godzina: 18:00 Miejsce: początek na atrium przy sklepie Nike Royal Wilanów 7) GODZINNA SESJA BLACKROLL® Godzina: 19:00 Miejsce: atrium przy sklepie Nike Royal Wilanów § 5 Zgłoszenia 1. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy się zarejestrować na poszczególne Treningi. 2. Rejestracja na poszczególne treningi rozpoczyna się 12.04.2019r o godzinie 12:00 na Wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook 3. Obowiązek rejestracji dotyczy każdego uczestnika Treningów 4. Rejestracji na Wydarzenie dokonują sami uczestnicy poprzez Elektroniczny Formularz Rejestracji 5. Elektroniczny Formularz Rejestracji jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/4ZNtZ7bHPMWzF9Uz5 6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników. 7. Osoby, które przesłały Elektroniczny Formularz Rejestracji, zostaną poinformowane o potwierdzeniu rezerwacji miejsca na wybranych Treningach nie później niż 4 dni przed datą Wydarzenia. § 6 Limity zgłoszeń 1. Organizatorzy ustanawiają limity zgłoszeń na poszczególne Treningi opisane w §3 ust. 3: 1) 40 osób 2) 40 osób 3) 50 osób 4) 30 osób 5) 30 osób 6) 50 osób 7) 40 osób 2. Limity zgłoszeń na poszczególne Treningi mogą zostać podwyższone lub obniżone. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów miejsc na poszczególne Treningi. § 7 Opłaty za udział 1. Udział w Wydarzeniu i Treningach jest bezpłatny § 8 Warunki uczestnictwa 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu Wydarzenia mają ukończone 18 lat. 2. Osoby, które w dniu Wydarzenia nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć w nim udział za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 3. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu są zobligowane do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Wydarzeniu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu Uczestników Wydarzenia. Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku fizycznego. § 9 Program Wydarzenia 1. Oprócz Treningów wymienionych w §3 Organizator przewiduje darmowe atrakcje dla Uczestników zagwarantowane przez Partnerów. 2. Z darmowych atrakcji mogą również korzystać osoby niezapisane na żaden z Treningów. 3. Szczegóły atrakcji Organizator opublikuje przed Wydarzeniem na portalu społecznościowym Facebook pod adresem wymienionym w §1 ust. 5. § 10 Dane Osobowe 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Wydarzenia jest Organizator Babskiego Weekendu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”). 2. Uczestnicy Wydarzenia przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagród za udział w Treningach także adres do korespondencji. 3. Uczestnicy Wydarzenia przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Wydarzenia jest wymagane do udziału w Wydarzeniu. 4. Do zakończenia Wydarzenia Uczestnik wydarzenia może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia wysyłając na adres e-mail klimczaka@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Wydarzenia, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Wydarzeniu dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Wydarzenia. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 7. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Wydarzenia, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 9. Uczestnikom Wydarzenia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Wydarzenia, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. § 11 Wykorzystywanie wizerunku 1. Osoby, które przesłały Elektroniczny Formularz Rejestracyjny automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatora na zdjęciach robionych podczas Wydarzenia. 2. Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku następuje w momencie zgłoszenia takiej chęci u Organizatora w dniu Wydarzenia. §12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Wydarzenia jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Wydarzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. 3. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w wydarzeniu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 6. Do wszelkich spraw związanych z Wydarzeniem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.