PL EN
Muuv
Nike

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT BUTA”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników, ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych i Organizatora Konkursu, odbywającego się sklepie stacjonarnym Organizatora w dniu 01.06.2019r.
 2. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie pracy plastycznej przez Uczestnika w sposób pozwalający na przystąpienie do konkursu, określony w dalszej części Regulaminu, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu przez jego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik jak i jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdzają, iż Uczestnik spełniaja wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody. 
 4. Organizatorem Konkursu jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 3 ust. 2;
  2. Konkurs – „Stwórz swój własny projekt buta";
  3. Organizator – podmiot wskazany w ust. 4;
  4. Embro – współorganizator Konkursu;
  5. Regulamin – niniejszy regulamin;
  6. Serwis –        strony           internetowe   znajdujące    się      pod   adresem https://www.facebook.com/sklepforpro/ ; /

§2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

 1. niepełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

które nie są pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sklepie stacjonarnym Organizatora
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dniu 01.06.2019r. od godz. 11:00 do 15:00
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2019r.
 4. Nagrody konkursowe, o których mowa w § 7 zostaną wysłane przez Organizatora do firmy współorganizującej Konkurs w celu ich personalizacji.
 5. Odbiór Nagród opisanych w § 7 jest możliwy do odebrania w sklepie Organizatora dopiero po otrzymaniu przez Organizatora gotowego projektu wykonanego przez firmę współorganizującą Konkurs; o fakcie tym Uczestnik Konkursu oraz jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn.

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien stworzyć rysunek na przygotowanej przez Organizatora kartce A4 w terminie wymienionym w § 3 ust 2.

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureata i decyduje
  o przyznaniu Nagrody.

§ 6 Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

 1. Komisja Konkursowa wybiera 1 (słownie: jednego) Uczestnika, którego Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu
  i jego tematykę (dalej: „Laureat”)
 2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród i niewyłonienia Laureata, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne
  z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §10.

§ 7 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla Uczestników, o której mowa w § 6 ust.1 jest:
  a) obuwie wybrane przez Organizatora z wizerunkiem rysunku wymienionego w § 4 ust 1.
 2. Nagrody opisane w § 7 ust. 1 obejmują wyłącznie towary marki Nike wytypowane wcześniej przez Organizatora.
 3. Możliwość odbioru Nagrody Konkursowej przysługuje Laureatowi, o którym mowa w § 6 ust. 1, tylko i wyłącznie w w sklepie stacjonarnym Nike przy ul. Klimczaka 1, w sposób opisany w  § 3 ust. 5.
 4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.
 5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie 2 pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
 6. Jeżeli Laureat wybrany przez Komisję Konkursową  nie pojawi się w chwili wręczenia nagrody, to o możliwości jej otrzymania zostanie poinformowany przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny Laureata. Odbiór nagrody odbędzie się w sklepie przy ul. Klimczaka 1.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody opisanej w § 7 ust. 1.

§ 8 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  (dalej zwana „Administratorem”). 
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.  
 3. Opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału Uczestników w Konkursie. 
 4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu jak i jego opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy mogą cofnąć zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail klimczaka@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika bądź jego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 8. Każdemu Uczestnikowi oraz opiekunowi prawnemu lub przedstawicielowi ustawowemu przysługują prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom prawnym bądź przedstawicielom ustawowym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 10 Reklamacje  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 3.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników, ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.